Ki minősül pályakezdő álláskeresőnek?

Pályakezdő álláskeresőnek minősül, aki a 25. életévét nem töltötte be, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévet nem töltötte be, a munkaviszonyhoz szükséges feltételekkel rendelkezik, és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartja, mint álláskereső. Ezt ahhoz a feltételhez kötik, hogy munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.[i]

A pályakezdő álláskeresők által igénybe vehető támogatások

Jól elkülöníthetőek a pályakezdőknek közvetlenül nyújtott támogatások és a munkáltatók által igénybe vehető támogatások.[ii] Látnunk kell, hogy ezeknek a támogatási formák regionális elosztása nem egységes. Vannak tájegységek, ahol a munkáltatókat kívánják megerősíteni, míg más tájegységen az álláskeresők támogatása a célravezető.

A PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK VONATKOZÁSÁBAN
TÁMOGATHATÓ AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV ÁLTAL FELAJÁNLOTT VAGY ELFOGADOTT KÉPZÉSÜK.

Az ezzel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértékben megtéríthetők.[iii] Ilyen képzés lehet a szakképzés megkezdéséhez szükséges ismeretek megszerzése, pályaorientáló ismeretek oktatása, szakképzéssel rendelkező személy számára államilag elismert nyelvvizsga, vezetői engedély megszerzésének támogatása, vállalkozás indításához, működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás és a szakképzésről szóló törvény által meghatározott szakképzés. A támogatás módja lehet keresetpótló juttatás vagy kereset kiegészítés és a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése. A járási hivatal választja ki azokat a személyeket, akik képzését javasolja.[iv]

ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ ANNAK AZ ÁLLÁSKERESŐNEK,
AKI MUNKAVISZONYON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGGEL GONDOSKODNI TUD FOGLALKOZTATÁSÁRÓL.

Azok is ehhez a csoporthoz kapcsolhatók, akik vállalkozást indítanak vagy már működő vállalkozáshoz csatlakoznak.[v] Annak a részére nyújtható ez a támogatás, aki álláskereső vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, gazdasági társaság tagjaként, egyéni cég tagjaként, mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg. A támogatás formája lehet 3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amely pályázati eljárás alapján nyújtható. Emellett munkabér támogatás és a tevékenység megkezdésével kapcsolatban felmerülő költségek megtérítése kérelemre nyújtható. A támogatásban részesülő köteles egyrészt kérdőíves nyomon követéses vizsgálatban részt venni, másrészt vállalkozási vagy mezőgazdasági őstermelő tevékenység megszűnése esetén azt a folyósító szervnek bejelenteni.[vi] A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani az illetékes járási hivatalnál. Fontos, hogy a támogatás nem érhető el állandó jelleggel és nem vehető igénybe az ország egész területén a források elosztása miatt.[vii]

tie-690084_960_720

Abban az esetben, ha a pályakezdő talált számára megfelelő munkahelyet,

LEHETŐSÉG VAN BIZONYOS FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK RÉSZBEN
VAGY TELJES MÉRTÉKBEN TÖRTÉNŐ MEGTÉRÍTÉSÉRE.

A munkába járás terheinek csökkentése érdekében a pályakezdő a helyközi utazás költségeinek mérséklése érdekében jogosult lehet helyközi utazás támogatására.[viii] A munkáltató megtéríti a munkába járáshoz kapcsolódó teljes árú vagy kedvezményes bérletének vagy menetjegyének árát, olyan formában, hogy a költségtérítés mértéke a bérlet vagy jegy árának legalább 86%-a. Fontos, hogy a pályakezdőnek nyilatkoznia kell a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről és arról, hogy a napi munkába járás melyik helyről történik.[ix]

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ
A PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐKNEK.

A támogatást olyan pályakezdő személyek vehetik igénybe, akikkel legalább hat hónapra szóló és minimum heti 20 óra idejű munkaviszonyt létesítenek, és az állandó lakóhelyük és munkavégzési helyük legalább 100 km-re van egymástól, vagy az oda és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja. Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a pályakezdő más jogcímen nem részesülhet lakhatási vagy közüzemi támogatásban. A támogatás iránti kérelmet vagy a foglalkoztatás megkezdése előtt vagy a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtani.[x]

A kérelmet személyesen és elektronikus úton is be lehet nyújtani az illetékes járási hivatalnál. A támogatás feltétele, hogy az azt igénylő rendszeres jövedelmet szerezzen, érvényes munkaszerződéssel, kinevezéssel, ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződéssel igazolja, hogy foglalkoztatják, bérleti szerződéssel igazolja a bérleti jogviszony fennállását és rendelkezzen lakossági folyószámlával.[xi]

A munkáltatók által igénybe vehető támogatás

A PÁLYAKEZDŐ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ
BÉRTÁMOGATÁS ÁLLAPÍTHATÓ MEG.

A bértámogatás olyan formában vehető igénybe, hogy a munkáltató a munkabér és járulékai legfeljebb ötven százalékának megfelelő támogatást vehet igénybe. Ehhez azonban a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a pályakezdő foglalkoztatását legalább a támogatás folyósításának időtartamára vállalja. Emellett kötelezettséget vállal arra, hogy a pályakezdő munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama alatt nem szünteti meg. Ez a támogatás legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható.[xii]

A bértámogatás megállapításakor azt vizsgálják, hogy hátrányos helyzetű személy foglalkoztatásához veszik-e igénybe a támogatást. Az ezt szabályozó rendelet szerint hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni többek között azt a személyt, aki 25. életévét nem töltötte be, nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve befejezte és korábban még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban. A kérelmet a járási hivatalhoz kell benyújtani még a foglalkoztatás megkezdését megelőzően. A támogatás időtartamáról, mértékéről, a támogatás részletes szabályairól a járási hivatal és a munkaadó hatósági szerződést kötnek.[xiii]

Elmondható, hogy a fent említett támogatások más, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők által is igénybe vehetők. Emellett egyéb, a munkáltató által nyújtott támogatások (pl.: cafetéria, egészségpénztári befizetés) is nyitva állhatnak a pályakezdők előtt. Az is lehetséges, hogy a munkáltatók kollektív szerződésben határoznak meg bizonyos juttatásokat, támogatásokat. Mindezek tükrében érdemes pályakezdő álláskeresőként és munkáltatóként figyelni és igénybe venni a meglévő támogatásokat.

dr. Kéri Judit 

Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakán folytatta. A mesterképzés alatt bekapcsolódott az SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén működő adatvédelmi kutatócsoportba. 2013-ban részt vett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és dolgozatával pályázott az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága által kiírt tudományos pályázatra. 2014-ben nyert felvételt az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába. Kutatását a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken végzi, témája a munkanélküliek szociális jogi védelme, különös tekintettel a pályakezdő álláskeresőkre.

[i]  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) 58. § (5) bekezdés k) pontja

[ii] TAKÁCS Szabolcs: Pályakezdő fiatalok támogatásának regionális tipológiái. Munkaügyi Szemle, 2015/1. szám 47., 51.

[iii] Flt. 14. § (1), (4) bekezdései

[iv] 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 1. §, 5. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdése

[v] Flt. 17. §

[vi] 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (1)-(2),(4) és (7) bekezdései

[vii] Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja, https://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok_vallalkozo (elérhetőség: 2016. 05.30)

[viii] 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról 2. §

[ix] 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) és 7. § a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

[xi] 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (1), (6) bekezdései

[x] https://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok_lakhatas (elérhetőség: 2016.05.29.)

[xi] https://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok_lakhatas (elérhetőség: 2016.05.29.)

[xii] 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. § (1)-(2),(5) bekezdései

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja, https://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas_foglbovit_hazai (elérhetőség: 2016.05.31.)