Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Szolgáltatók adatai

A szolgáltató neve: Dr. Kundrák Villő Sára EV.
Székhelye és postacíme: 2045 Gárdony, Alkotmány utca 56/A
Adószáma: 67844027-1-27
Nyilvántartási száma: 50842920
E-mail címe: dr.kundrak.villo@gmail.com 
Honlapjának címe: https://jogespszichologia.hu/ 
Telefonos ügyfélszolgálat: 06205599799
Tárhelyszolgáltatók neve és címe:
a.) Juhász Krisztián E.V., Székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld u. 19/G
b.) Magyar Hosting Kft., Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22


A szolgáltató neve: Jog és Pszichológia Tanácsadó Bt.
Székhelye és postacíme: 1153 Budapest, Bocskai u. 88
Adószáma: 26263788-1-42
Cégjegyzékszáma: 0106793129
E-mail címe: info@jogespszichologia.hu 
Honlapjának címe: https://jogespszichologia.hu/ 
Telefonos ügyfélszolgálat: 06205599799
a.) Juhász Krisztián E.V., Székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld u. 19/G
b.) Magyar Hosting Kft., Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22


Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.jogespszichologia.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: https://jogespszichologia.hu/aszf 

A jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét és weboldalát használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó) között termékek, valamint belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak -, kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult. Az ÁSZF részét képezi továbbá minden olyan egyéb dokumentum, mely a Szolgáltató működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos. Ennek megfelelően jelen ÁSZF és minden kapcsolt dokumentum a Felhasználóra nézve kötelező. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, vásárlások eszközölésére.

A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban különböző pszichológiai, pszichiátriai és jogi témájú előadásokra, online előadásokra, workshopokra és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegy) megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás), valamint a Rendezvények lebonyolítását végzi. A szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

A weboldalon a 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.

A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások https://jogespszichologia.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

A vásárlás során Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető.


Szerzői jogok

A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és tartalmak a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket és tartalmakat harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Jogsértésnek minősül és tilos a weboldal védelmének bármilyen jellegű módosítása vagy módosításának megkísérlése, a weboldalon megjelenő tartalmak egészének vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, közzététele, továbbadása vagy értékesítése harmadik személy részére. A jogsértés elkövetése jogi következményeket von maga után.


A felhasználók adatai

A Szolgáltató a Felhasználó adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót illetően, az azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban is. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az info@jogespszichologia.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – kizárólag a Szolgáltatás feltételeit nem érintő marketing célok tekintetében tilthatja meg. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is Rendezvényt, valamint terméket ajánlani.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni.A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg.                  
A belépőjegyek lényeges tulajdonságai megtalálhatók az adott Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az elérhető Rendezvény részleteiről (pl. helyszín, leírás, időpont), a jegyek áráról, bruttó formában, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, Forint ("Ft") formátumban. A szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

A termékek lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Webshopban. Szolgáltató  részletes tájékoztatást nyújt a termék nevéről, leírásáről, valamint a termékekről fotót jelenít meg. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A termékek ára  bruttó formában, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, Forint ("Ft") formátumban kerül a Webshopban feltüntetésre.  A feltüntetett árak n em tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.  A termékért járó ellenszolgáltatás teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza.  

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét módosítsa, megszüntesse, illetve azok megjelenését és működését módosítsa, illetve a weboldalon hirdetést jelenítsen meg.


A Szolgáltató szolgáltatásának technikai és jogi korlátai

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett azon károkért, amelyek a Felhasználó oldalán merülnek fel.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Szolgáltató fenntarthatja a jogot az előadó személyében, illetve a Rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra (pl helyszín, időpont, stb.).

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. A Rendezvény esetleges elmaradásával kapcsolatos közlemény tartalmazza az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, határidejét. A visszaváltásra az adott Rendezvényre vonatkozóan megadott, de maximum a közlemény kihirdetésétől/kiküldésétől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A belépőjegyek árán felül - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani -, a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán vagy időpontváltozásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.


Az internetes vásárlás menete

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat Felhasználó a konkrét árucikk információs oldaláról ismerheti meg. Ha Felhasználónak a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére. 

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást. A Felhasználó kijelenti, hogy az adatai a Rendszerben a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a vásárlás során a Felhasználó által megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Felhasználónak a vásárlás teljes folyamata alatt lehetősége van az adatait ellenőrizni és szükség esetén, módosítani.

2. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt termék darabszámát.

3. Felhasználó a kosárba helyezi a kiválasztott terméket, termékeket. A kosár tartalmát bármikor megtekinthet a „kosár” ikonra kattintva.

4. Amennyiben Felhasználó nem kíván további terméket vásárolni, ellenőrzi a kosarának a tartalmát. A termék kosárba helyezése Felhasználót nem kötelezi a vásárlásra. Felhasználó a „kosár ürítése" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség változtatását Felhasználó a „+,-” ikonra kattintva tudja elvégezni. Felhasználó a vásárlás véglegesítéséhez a "fizetés" gombra kattint.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

5. Ezt követően Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, ahova a termék (kivéve belépőjegy) szállítását kéri. A belépőjegyek nem kerülnek kiszállításra, azok kizárólagosan elektronikus úton kerülnek Felhasználó részére továbbításra.

6. Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. Fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.


Fizetési feltételek, fizetési módok

Felhasználó a vásárlás értékét online, bankkártyával tudja kiegyenlíteni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Barion: Payment Zrt., adószám: 25353192243, cégjegyzékszám: 0110048552, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.) fizetési rendszerén keresztül,a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben Felhasználó Szolgáltató rendszerén keresztül vásárol  Belépőjegyet, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után valós időben megtörténik. Felhasználó a megrendelt elektronikus jegyeket (a továbbiakban: E-ticket), valamint a vonatkozó elektronikus számlát (a továbbiakban: E-számla) elektronikus formában a vásárlás során megadott email címre küldve kapja kézhez. Az E-ticket a Felhasználót az E-ticketen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre, online előadás esetén annak egyszeri megtekintésére jogosítja fel. Az üzenet az E-ticketet, valamint az E-számlát csatolt dokumentumként tartalmazza. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért Felhasználót terheli a felelősség.

Az E-ticketet a Felhasználó a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le PDF formátumban és maga nyomtathatja ki őket. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni.

Az E-ticketek elvesztéséből, megrongálódásából, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Az E-ticket pótlására nincs lehetőség.

Az E-ticket szabadon átruházható. A Felhasználó kijelenti, hogy az E-ticketet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét és a Rendezvény házirendjét elfogadta, továbbá a Rendezvényre történő beléptetéskor ténylegesen belépő nevét előzetesen igazolja a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

A Szolgáltató által generált E-ticket az alábbi adatokat tartalmazza: a belépőjegy árát, sorszámát, a vonalkódot, a Rendezvény fő grafikai elemeit (a Szolgáltató logója, 1-2 támogatói logó), a rendezvény helyszínét, időpontját, a Szolgáltató adatait (cégnév, cím, adószám).

Az E-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor a Szolgáltató elektronikusan ellenőrzi. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet Szolgáltató beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Ez esetben Szolgáltató a belépőjegy árát nem téríti vissza a Felhasználónak. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

Amennyiben a Szolgáltató, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Ez esetben Szolgáltató a belépőjegy árát nem téríti vissza a Felhasználónak. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az E-számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki.  A Felhasználó a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3 hónap még nem telt el.

Amennyiben Felhasználó a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt Belépőjegyeket, valamint az E-számlát, akkor feltételezhetően technikai hiba áll ennek hátterében. Fontos, hogy ebben az esetben a Felhasználó ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba Szolgáltató Ügyfélszolgálatával.

Amennyiben Felhasználó Szolgáltató rendszerén keresztül vásárol terméket (kivéve belépőjegyet), akkor az alábbi fizetési módok közül tud választani:

Személyes átvétel:  Készpénzben a Szolgáltató által megjelölt helyen történő átvételkor: az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék, termékek vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Online bankkártyával:  Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Szállítási költség:
A szállítási költség Magyarország területén belül  .........................................

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy Felhasználó megnyomja a „+,-” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „kosár ürítése” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

Harmadik felek közreműködése  

Jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyok kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegyértékesítő rendszeren belüli tevékenységekre érvényesek, minden további, a vásárlással érintett esetben létrejövő jogviszonyra a Szolgáltató abban közreműködő partnereinek az Általános Szerződési Feltételei az irányadóak:

Billingo: https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek 

Barion: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.


A Rendezvényre vonatkozó szabályok  

A házirend meghatározza a Rendezvényen tartózkodó személyek egymás iránti magatartását, valamint előírja a Rendezvény helyszínének rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére, megóvására szolgáló követelményeket. A rendbontókkal szemben – figyelmeztetés után – Szolgáltató szabálysértési eljárást kezdeményez, a károkozókkal szemben Szolgáltató kártérítést érvényesít.

Felhasználó tudomásul veszi a Szolgáltató Rendezvényén való részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, valamint, hogy a biztonsági szolgálat utasításait megszegő Felhasználó a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodók zavartalan nyugalmának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Ez esetben Szolgáltató a belépőjegy árát nem téríti vissza a Felhasználónak. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető. 

Felhasználó tudomásul vesz, hogy a Rendezvényen kizárólag józan állapotban vehet részt. A kultúrálatlan magatartást, valamint a mások vagy a saját testi épséget veszélyeztető magatartást tanúsító Felhasználókat a Szolgáltató, valamint a biztonsági szolgálat kivezeti a Rendezvény helyszínéről. Ez esetben Szolgáltató a belépőjegy árát nem téríti vissza a Felhasználónak. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvény alatt viselkedésével vagy hangoskodásával zavarja a többi látogatót, úgy Szolgáltató vagy a biztonsági szolgálat felszólíthatja a Rendezvény elhagyására. Ez esetben Szolgáltató a belépőjegy árát nem téríti vissza a Felhasználónak. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. Szoltáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, azonban az esetlegesen felelőtlenül viselkedő Felhasználók miatt felelősségre nem vonható. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható. Ez esetben Szolgáltató a belépőjegy árát nem téríti vissza a Felhasználónak. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területére bármilyen italt, illetve ételt bevinni tilos. Kizárólag a helyszíneken található vendéglátó helyiségekből vásárolt étel és ital fogyasztható, csak az erre kijelölt helyiségekben, büfékben. A Rendezvény helyszínekhez tartozó büfékben szeszes italt csak 18 éven felüli Felhasználók fogyaszthatnak.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényre veszélyes tárgyakat és priotechnikai eszközöket bevinni tilos.

A Felhasználó tudomásuk veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készítése tilos.

Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.


Elállási jog és egyéb garanciális rendelkezések

A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével). Emellett a Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) m) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében. Felhasználó kijelenti, hogy a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében a fizetés eszközlésével kifejezetten és előzetesen beleegyezik, hogy a Szolgáltató megkezdje a teljesítését. Felhasználó egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát illetve felmondási jogát.

A Felhasználó a Szolgáltatónak a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. A felvett jegyzőkönyv egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni vagy elektronikus úton megküldeni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Felhasználónak megküldi, elsősorban a Felhasználó által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: a szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu 

Határon átnyúló jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ http://fogyasztovedelem.kormany.hu 

A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).


Záró rendelkezések

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.

A jelen Szabályzat 2020. október 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.